Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden tuinsethoezen.nl handelend onder Trendy Garden

Trendygarden.nl gevestigd aan de Heidehoeve 2 te Nieuwegein.  Telefoon 030 879 1 829.   KvK 20063459.

Email:  info@trendygarden.nl

Artikel 1. Definities
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen bij en overeenkomsten met trendygarden.nl, hierna te noemen “verkoper” met iedere natuurlijke persoon hierna te noemen “koper”, die gebruik maakt of gebruik wil maken van producten of diensten van de verkoper.

Artikel 2. Toepasselijkheid en aansprakelijkheid
De verkoper staat er voor in dat het geleverd product c.q. de geleverde dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de overeenkomst. De verkoper staat er tevens voor in dat het geleverd product de eigenschappen bezit, die voor een normaal gebruik nodig zijn. De verkoper staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de koper of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de verkoper in voor eventuele ontstane schades als gevolg van deze gebreken.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
De koper heeft een bestelling op de webshop verricht en/of de koper gaat in op het aanbod van trendygarden.nl nadat hij schriftelijk of elektronisch akkoord is gegaan met de offerte of orderbevestiging van de verkoper en aanvaardt daarmee de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Herroepingsrecht

De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Deze periode gaat in op de dag van de ontvangst van het product. De koper kan het product in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking op zijn of haar kosten retourneren naar het adres van verkoper vermeldt op de factuur of in een aanwijzing van verkoper. Plak of schrijf niets op de showroom verpakking. Is het product of de verpakking beschadigd en volgens verkoper ongeschikt om aan een klant aan te bieden, dan kan verkoper besluiten de terugbetaling van de verkoopprijs geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Sluit uw naam en IBANnummer en de te naamstelling van de rekening binnen de omverpakking.

Alvorens de goederen te retourneren dient koper contact opgenomen te hebben met verkoper.

Voor showroomrestanten en uitlopende artikelen, die tegen sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden geldt geen teruggave mogelijkheid. Ook van retournering zijn uitgezonderd specifiek voor de klant samengestelde artikelen, of artikelen die speciaal voor de klant bij de importeur besteld worden en die niet in het reguliere aanbiedingspakket zitten.

Een eventueel reeds gedane betaling zal uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering gerestitueerd worden.

Artikel 5. Prijzen, afbeeldingen, verzend- of afleveringskosten

Alle vermelde prijzen zijn inclusief het geldende BTW tarief. Prijs-, zet-, drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken.

De prijzen zijn gebaseerd op afhalen (grote producten), voor bezorgen  gelden de afspraken die in de orderbevestiging of anderzijds zijn vastgelegd.

De prijzen voor bezorging gelden voor Nederland.

Artikel 6. Levering en levertijd
De verkoper streeft erna de goederen tussen de 2 en 3 werkdagen te leveren. Is dit niet mogelijk omdat bijvoorbeeld het artikel niet op voorraad is of om een andere reden tijdelijk niet geleverd kan worden dan wordt de koper hierover geïnformeerd en heeft koper het recht de bestelling zonder kosten te annuleren, de eventuele gedane betalingen wordt binnen 30 dagen teruggestort.

De bestelde artikelen worden afgeleverd tot aan de 1e drempel op de begane grond. Indien het/de artikel(en) verder gebracht wordt zijn wij niet voor enige schade verantwoordelijk. Wilt u dat bepaalde artikelen gemonteerd worden dan wordt hiervoor door de bezorger een uurtarief van € 35,- met een minimum van één uur gerekend.

Indien het product in ontvangst genomen is gaat het risico naar de koper. De koper is verplicht de goederen na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 48 uur schriftelijk te melden. Gedacht moet worden aan zijn de juiste goederen geleverd, het juiste aantal en voldoen de geleverde goederen aan de overeenkomen kwaliteitseisen of de eisen die gesteld mogen worden aan normaal gebruik.

Artikel 7. Betaling
De koper heeft bij het doen van bestellingen de keuze uit:

Betaling overschrijving per bankrekening, internet bankieren, elektronische betaling  of contant bij aflevering/afhalen. Indien gekozen wordt voor overschrijving per bankrekening (internetbankieren) dient het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het product, op de bankrekening van verkoper te zijn bijgeschreven, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de keuze contant bij aflevering worden, indien de verkoper het product/de producten niet zelf aflevert rembourskosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor aan de koper ontstane schade behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij een correcte nakoming niet gehad zou hebben.

Artikel 9. Garantie, klachten en geschillen
Op lounge- en tuinsets ontvangt u twee jaar garantie, uitgaande van een normaal gebruik. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op liefst schriftelijk.

Op zonweringen: parasols, paviljoens, zonnedoeken e.d. geeft de fabrikant garantie tot windkracht 3. Het is verstandig om met zwaardere wind(vlagen) op komst, het product te sluiten of te demonteren.

Op beschermhoezen ontvangt u fabrieksgarantie, dat betreft fabricagefouten en materiaalfouten, slijtage valt daar niet onder. Op AeroCover 2 jaar garantie op overige beschermhoezen 1 jaar garantie

Bij beschermhoezen is het verstandig om in de winter en in langere periodes van regen in de zomer, de kussens van de set af te halen.

Bij ademende hoezen en hoezen met ventilatiekappen kan (bij veel regen) de condens niet altijd snel afgevoerd worden. Als u de kussens enigszins schuin zet, zorgt u voor een betere afwatering en ook extra ventilatie onder de hoes.

In het algemeen kan gesteld worden dat niet onder garantie valt: ongevallen, blootstelling aan extreme temperaturen, stormschade, oplosmiddelen, krassen, zuren, verkleuring, nalatigheid, verkeerd gebruik en normale slijtage.

Artikel 10. Privacy

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Trendy Garden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het verwerken van persoonsgegevens alleen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is

Trendy Garden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen  om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@trendygarden.nl

Artikel 11. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waar deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.